petek, 29. september 2017

Kako nam poznavanje različnih učnih modelov lahko pomaga pri učenju

V zadnjih objavah smo se posvečali učnim stilom, torej različnim načinom, kako ljudje sprejemamo informacije in kako se učimo. Zaradi želje po odkritju primernega učnega stila, so se razvile številne metode, ki vsaka na svoj način zajema različne pristope k učenju.

Raziskave, ki so hotele potrditi koristnost učnih stilov, sicer teorijam učnih pristopov niso naklonjene. Nobena ni povsem ovrgla smiselnost učnih stilov, je pa tudi nobena ni povsem potrdila.

Na tem mestu je treba poudariti, da so raziskave predvsem preverjale koristnost učnih stilov in prilagajanje načina poučevanja v razredih, saj je vsaka metoda zagovarjala tudi, da bi se moral način poučevanja prilagoditi vsem posameznikom v razredu.

V tem obziru je poučevanje, kjer se skuša način podajanja snovi prilagoditi vsakemu učencu in njegovemu učnemu stilu, verjetno res neučinkovito, saj smo ljudje tako različni, da ugoditi prav vsakemu, kaj še le vsem posameznikom v skupini, niti ni izvedljivo.

Vseeno pa je pomembno, da vsak posameznik razišče načine, kako se učni in tudi kje in kdaj se najlažje uči.

Tudi učni stili pri posamezniki se spreminjajo. Lahko se spreminjajo, ker imamo več znanja in je potreba po načinu učenja drugačna, morda nam je zaradi tega kasneje lažje se uči in sprejeti nove informacije. Potem so tu tudi različne okoliščine, ki vplivajo na našo motivacijo za učenje in kako se bomo učili.

Ker menimo, da je učenje ne samo potrebno za razvoj posameznika, za krepitev njegove ustvarjalnosti in razmišljanja, predvsem pa da je učenje zabavno in koristno, v nadaljevanju predstavljamo še nekaj drugih pristopov k učenju oziroma učnih stilov, ki vam lahko pomagajo pri odkrivanju svojega učnega stila ali vam vsaj lahko ponudijo uvid, da se različni ljudje učimo drugače in da se tudi sami učite drugače kot ostali.

Predstavili smo že, da se lažje učite glede na določen zaznavni tip ali glede na to kateri vrsti vprašanja bi radi odgovorili.

Poudarek, da se različni vidiki in pristopi k učenju prepletajo in da tudi znotraj ene metode ne ustrezamo vsi le enemu učnemu stilu, temveč se v različnih okoliščinah in situacijah poslužujemo in prepletamo različne pristope.

Izkustveno učenje

Razvil ga je David A. Kolb in temelji na tem, kako izkušnje sprejmemo in kako izkušnje obdelamo. Po Kolbu izkušnje sprejemamo, doživljamo na dva načina: preko konkretnih izkušenj in preko abstraktne konceptualizacije. Obdelamo pa jih preko reflektivnega opazovanja in aktivnega eksprimentiranja.

Kolbov učni model naj bi najbolje deloval, ko uporabimo vse štiri pristope in jih prilagajamo učni situaciji.

Na podlagi teh učnih pristopov pa se po Kolbu oblikujejo tudi štirje učni tipi:

1. Akomodativni tip: zanj je pomembna konkretna izkušnja in eksperimetniranje, preizkušanje. Akomodativni tipu so pomembne neposredne izkušnje, ki jih pridobi v stiku z ljudmi, okoljem.

2. Konvergentni tip: pri učenju ga vodita abstraktna konceptualizacija in aktivno eksperimentiranje. Konvergentni tip se najlažje uči s praktično uporabo različnih teorij. Konvergentni tip je praktični tip, uči se uči iz prakse, z delovanjem.

3. Divergentni tip: ta tip uporablja konkretne izkušnje in reflektivno opazovanje pri svojem učenju. Divergentni tip opazuje, kako svari delujejo in se z opazovanjem ter razmišljanjem, presojo o delovanju teh stvari, izkušenj tudi uči.

4. Asimilativni tip: pri učenju se zanaša na abstraktno konceptualizacijo in reflektivno opazovanje. Asimilativni tip se bo najlažje učil preko razmišljanja in logičnega sklepanja, s katerima bo prišel do lastnih zaključkov.

Kot lahko opazimo iz predsatvljeni primerov učenja, so si modeli na neke načine podobni, osnovna razlika po navadi izhaja iz vidika, kako posamezni modeli poimenujejo in obravnavajo načine sprejemanja in obdelave inforamcij, ki jih prejmemo. Tako bi zelo lahko potegnili nekatere vzporednice med kinestetičnim zaznavnim tipom učenja in konvergentnim učnim tipom, ki sta oba delujoča tipa, ki se učita preko delovanja in konkretne izkušnje.

Prihodnjič se bomo posvetili še trem metodam in predstavili njihove posebnosti pristopa k učenju. 

Foto: gettingsmart.com

Ni komentarjev:

Objavite komentar